Με βάση της έκθεσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), η ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στον χώρο εργασίας είναι φανερές ακόμη και στις μέρες μας. Υπάρχει μείωση του γυναικείου εργατικού δυναμικού σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι γυναίκες αποτελούν λιγότερο από το 40% του εργατικού δυναμικού με…